icon

Marine Health Group ѳнүмдѳрүн алып кайра сатууга тыюу салынат

img

Marine Health Group ѳнүмдѳрүн алып кайра сатууга тыюу салынат ❌🛍


Акыркы күндѳрү MHG ѳнүмдѳрүн алып, Kaspi сыяктуу бѳтѳн маркетплейстерде кайра саткан учурлар кѳбѳйүп кетти.


Компаниянын Эрежесинин 6.6.2, 7.112, 7.14.6 пунктуларында кѳрсѳтүлгѳндѳй, компаниянын кандай болбосун товарларын алып, кайра сатууга тыюу салынат, себеби товарды сатууну Компания гана жүзѳгѳ ашыра алат.


Эреженин бул пунктуларын сактабаган учурда, Компаниянын Эрежелеринин 11-бѳлүгүндѳ белгиленген ѳнѳктѳштүн эрежелерин бузган жакка карата айып пул санкциялары салынат.


‼️ Мындан ары ѳнѳктѳштѳрдүн ар бири менен иштѳѳ үчүн жазылган эрежелерди сактоону ѳтүнѳбүз.

Copyright 2019 - 2022 Marine Health